Spring til indhold
Min side - anmeld sag

Når Id-tyven optager et lån i dit navn

I sager om Id-tyveri har Id-tyven ofte anvendt offerets NemId til at oprette et lån via en online bank. Offeret kan efterfølgende opleve det som en kamp at overbevise banken og fogedretten om, at de har været udsat for Id-tyveri. I denne artikel gennemgår jeg de problemstillinger, der er forbundet med Id-tyveri, hvor Id-tyven har oprettet et lån i offerets navn. 

Hvordan foregår det?

Flere og flere banker tilbyder hurtige lån online via forskellige hjemmesider. Du skal blot udfylde enkelte informationer om din indkomst m.v. og underskrive med dit NemId, og pengene bliver udbetalt dagen efter. 

Fremgangsmåden er ofte den samme, Id-tyven aflurer din kode og dit nøglekort eller bestiller et nyt nøglekort, og stjæler det nye kort fra postkassen. Id-tyven anvender herefter dit NemId til at oprette et hurtigt lån på internettet og får pengene overført til din konto. Da de har adgang til din konto via netbank, overfører de derefter beløbet til en bankkonto, som de kontrollere.  

Offeret er ofte ikke klar over hvordan id-tyveriet har fundet sted, og det er netop tyvens mål, for i det øjeblik du opdager, at dit nøglekort er væk, risikerer tyven, at du spærre dit NemId.

Hæfter du for lånet? 

Det klare udgangspunkt i dansk ret er, at man ikke bliver aftaleretligt forpligtet af en erklæring, der uberettiget afgives i éns navn. Det vil med andre ord sige, at du ikke er bundet af lån oprettet i dit navn, hvis du ikke havde givet en fuldmagt til den, der oprettede lånet.

Du kan dog undtagelsesvis blive bundet af lånet, hvis du har foretaget handlinger eller undladelser, som bekræfter banken i, at du var indforstået med låneoptagelsen. I de fleste sager, hvor det har været tilfældet, er enten koden eller nøglekortet overladt til et familiemedlem eller en bekendt, som har oprettet lånet. Fælles for sagerne er også, at offeret har ventet lang tid med at anmelde forholdet til politiet. Domstolene har derfor vurderet, at offeret på den ene eller anden måde havde accepteret låneoptagelsen. 

Du kan også blive erstatningsansvarlig for bankens tab, det vil sige lånet, hvis du har handlet ansvarspådragende i forbindelse med misbruget. Dit ansvaret skal vurderes ud fra de almindelige regler om erstatningsansvar. Der er dog flere faktorer, der træder frem i retspraksis, og disse er nævnt i betænkningen, som blev udarbejdet i forbindelse med indførelsen af NemId:

Hvad kan du gøre? 

Det er vigtigt, at du straks efter du har opdaget id-tyveriet eller misbruget spærrer dit NemId og anmelder misbruget til politiet. Derudover skal du anmelde misbruget til banken, ellers kan du risikere, at du kommer til at hæfte for lånet, også selvom du ikke har modtaget pengene selv.  

Hvis banken fortsat mener, at du hæfter for gælden, skal du klage til pengeinstitutankenævnet. Det kan du gøre her.

I mange af sagerne kan pengeinstitutankenævnet ikke tage stilling til sagen, da den kræver en bevisførelse, der er for omfattende for Pengeinstitutankenævnet, og sagen skal derfor afgøres af fogedretten. Fogedretten kan nægte at gennemføre sagen, hvis det er betænkeligt at efterkomme bankens anmodning herom. I det tilfælde må banken indbringe sagen for de almindelige domstole.  

Hvad kan HELP gøre for dig?

Vi hjælper dig med at rette henvendelse til banken og om nødvendigt indgive en klage til Pengeinstitutankenævnet. Hvis banken fastholder kravet og indbringer sagen for fogedretten, kan vi hjælpe dig med at få kravet afvist i fogedretten, ligesom vi kan repræsentere dig i en almindelig sag ved domstolene.