Spring til indhold
Min side

Børn & Samvær

Det er næsten umuligt at undgå, at dit barn bliver påvirket, når man vælger at blive skilt. Barnet stilles i en svær situation, der udover at stille store krav til barnet, stiller endnu større krav til én som forælder. Forældreansvarsloven tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet, og det bør også være ens eget udgangspunkt, når man træffer beslutninger vedrørende et brud.

Familieretshuset

Et barn har ret til at se den forælder, som barnet ikke bor sammen med. Du har som forælder, derfor et ansvar for at sikre, at dit barn har en tæt og jævnlig kontakt til den af jer, som ikke har jeres barn boende, og at samværet samtidigt fungerer godt for jeres barn. Hvis I selv kan blive enige om samværets omfang, behøver I ikke inddrage Familieretshuset. Her kan det dog være en god ide, at få nedskrevet jeres aftale i et samværsdokument. Samværsdokumentet behøver ikke at blive anmeldt eller godkendt af Familieretshuset.

Hvis I derimod ikke kan blive enige om omfanget af samværet, kan en af jer anmode Familieretshuset om at træffe afgørelse. Anmodningen sendes til Familieretshuset via Familieretshusets hjemmeside: www.familieretshuset.dk

Når Familieretshuset har modtaget anmodningen, fremsender de en kopi til den anden part og indkalder forældrene til familiemægling. Til mæglingen vil der altid være en jurist tilstede og efter omstændighederne også en børnesagkyndig. På mødet vil Familieretshuset forsøge at finde en løsning, som begge forældre kan blive enige om. Hvis der ikke opnås enighed, skal Familieretshuset træffe en afgørelse om samværets omfang ud fra, hvad de finder bedst for barnet.

 

Barnets rolle

For at finde frem til den bedste samværsordning vil Familieretshuset inddrage jeres barn i sagen. Det er Familieretshuset, der beslutter, hvordan sagen skal oplyses, og hvordan jeres barn skal inddrages. Det kan f.eks. ske ved en samtale med jeres barn, indhentelse af udtalelser fra daginstitution og skoler m.v. Det er alene Familieretshuset, der har kompetencen til at træffe afgørelse om samværet. Hvis man ikke er enig i afgørelsen, kan denne påklages til familieretten.

 

Domstolene

Hvis din anmodning om samvær medfører, at barnet skal tilbringe mere en halvdelen af tiden hos den, der ikke har barnet boende, skal der startes en sag om barnets bopæl ved domstolene. Domstolene kan ikke træffe afgørelse om samværet, hvilket betyder, at samværssagen ofte stilles i bero indtil bopælssagen er afgjort.

 

Hjælp at hente

Vores erfaring viser, at folk har stor glæde af, at have en jurist med på siden når sagen starter. De samværssager, hvor begge parter er repræsenteret af en god jurist, sluttes oftest med indgåelse af et forlig, som alle parter er glade for, ikke mindst børnene.

Advokaten hjælper dig med, at forberede dig til mødet i Familieretshuset, så du kender din egen og dit barns retsstilling, ligesom advokaten kan deltage i mødet og hjælpe dig med at forhandle og tage stilling til de forslag til samvær, der kommer på bordet. Det gælder for alle sager, og ikke kun sager med et højt konfliktniveau, eller hvor den anden part har sin advokat med til det første møde. I disse tilfælde, vil vi altid anbefale, at du er repræsenteret af en jurist.

Med en juridisk forsikring fra HELP har du mulighed for at modtage juridisk rådgivning helt fra sagens start, ligesom du har mulighed for at få din jurist med til mødet i Familieretshuset. Opnås der ikke en aftale, varetager din jurist også din sag over for Familieretshuset og ved domstolene.

Separation & Skilsmisse

Hvorfor skal jeg oprette en samejeaftale?