Spring til indhold
Min side

Børn og samvær

Det er næsten umuligt at undgå, at dit barn bliver påvirket af skilsmisse. Barnet stilles i en svær situation, der udover at stille store krav til barnet, stiller endnu større krav til én som forælder. Forældreansvarsloven tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet, og det bør også være ens eget udgangspunkt, når man træffer beslutninger omkring ens børn.

Opdateret d. 20/11/2023

Indholdsfortegnelse

Læs også om

Anchor tag: 1

Familieretshuset

Det er altid bedst for barnets tarv at have samvær med begge forældre. Du har derfor som forælder, i tilfælde af skilsmisse, et ansvar for, at jeres fællesbarn har en tæt og jævnlig kontakt til den forælder, som barnet ikke bor hos, og at samværet fungerer godt for barnet. Hvis I selv kan finde frem til en fælles aftale om samvær, er det ikke nødvendigt at inddrage Familieretshuset. Det er dog en god idé at nedskrive aftalen og hvis I er i tvivl om, hvordan den skal udformes, kan man anvende Familieretshusets Skabelon. Aftalen er bindende og skal hverken indsendes eller godkendes af Familieretshuset.

 

Hvis I derimod ikke kan blive enige om omfanget af samværet, kan I anmode Familieretshuset om hjælp via deres hjemmeside. Gennem Familieretshuset kan I benytte jer af tilbud som børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling eller samarbejdskursus. I kan også vælge at rejse en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær. I tilfælde af sidstnævnte vælger Familieretshuset om de vil indkalde jer til en familie eller til en familieretlig udredning.

 

I familiemæglingen vil Familieretshuset hjælpe jer til at indgå de bedst mulige aftaler og rådgive jer om jeres barns rettigheder og hvilke løsninger, der bedst vil tjene barnets tarv. Familiemæglingsmødet afholdes af en børnesagkyndig. Formålet med mødet er at finde frem til en løsning som begge forældre finder tilfredsstillende og som tilgodeser jeres barn bedst muligt.

 

Hvis sagen er kompleks, f.eks. grundet mistanke om misbrug, vold, psykisk sygdom eller lignende, vil Familieretshuset indkalde jer til en familieretlig udredning. Den familieretlige udredning udarbejdes af en børnesagkyndig og en jurist. På mødet vil Familieretshuset forsøge at finde den bedst mulige løsning for jeres barn. Hvis ikke der opnås enighed mellem forældrene, kan familieretten træffe en afgørelse i den konkrete sag.

 

Anchor tag: 2

Barnets rolle

Jeres barn har ret til at udtale sig om sine tanker og følelser omkring sin situation når I som forældre benytter jer af Familieretshusets tilbud. Familieretshuset vil derfor som udgangspunkt indkalde jeres barn til en børnesamtale når I har været til familiemægling eller familieretlig udredning. Formålet med samtalen er at give jeres barn mulighed for at udtale sig om sine tanker, følelser og ønsker om samvær. Barnet vil i den forbindelse få udpeget en kontaktperson, som vil støtte og rådgive barnet efter behov. 

 

Anchor tag: 3

Domstolene

Skulle det blive nødvendigt, kan Familieretshuset træffe midlertidige afgørelser om forældremyndighed, bopæl og samvær. Disse afgørelser kan enten påklages til Familieretshuset eller indbringes for familieretten til prøvelse.

 

I komplekse sager er det familieretten, der træffer afgørelse. Familierettens dom kan ankes til landsretten.

 

Anchor tag: 4

Hjælp at hente

Vores erfaring viser, at folk har stor glæde af at have en jurist med på sidelinjen når sagen begynder. De samværssager, hvor begge parter er repræsenteret af en god jurist, ender oftest med indgåelse af et forlig  som alle parter finder tilfredsstillende.

Juristen forbereder dig til mødet i Familieretshuset, så du kender din egen og dit barns retsstilling. Juristen kan også deltage i mødet og hjælpe dig med at forhandle og tage stilling til et forslag om samvær. Det gælder for alle sager, og ikke kun sager med et højt konfliktniveau eller sager, hvor den anden part bistås af en jurist eller advokat.

 

Med advokatforsikring kan dine kunder, medlemmer eller medarbejdere få hjælp

HELP Advokatforsikring giver adgang til advokathjælp i stort set alle de situationer, hvor man kan risikere at få brug for hjælp - brugtbilkøb, byggetilladelser, skilsmisse, arvesager, naboen der larmer, den aflyste flyrejse, uenighed om en mekanikerregning osv.

Læs mere om Advokatforsikring

Læs også

Hvorfor skal jeg oprette en samejeaftale?

Separation og skilsmisse